Питання та відповіді по платіжним карткам

 • Що робити у випадку втрати/крадіжки платіжної картки?

  1. Негайно зв'язатися з ПАТ «Промінвестбанк» за телефоном цілодобового Контакт-центру: 0-800-21-51-61 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів по всій Україні) або +38 (044) 279-51-61 (для дзвінків з Києва).
   
  2. Повідомити оператору номер платіжної картки, прізвище та обставини втрати/крадіжки платіжної картки. Додатково надіслати до  ПАТ «Промінвестбанк» письмове повідомлення про обставини втрати/крадіжки платіжної картки за адресою:

  01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12, ПАТ «Промінвестбанк», Управління справами (для Департаменту платіжних карток).
   
  3. ПАТ «Промінвестбанк» блокує поточний рахунок та призупиняє проведення розрахунків з моменту отримання повідомлення про втрату/крадіжку платіжної картки до моменту випуску нової платіжної картки.
   
  4. Держатель платіжної картки має право отримати за власний рахунок згідно тарифів нову платіжну картку. У випадку повернення раніше втраченої/викраденої платіжної картки користуватися нею держатель платіжної картки не може. Платіжну картки необхідно надрізати й повернути до ПАТ «Промінвестбанк».

  Правила користування платіжною карткою та PIN-коду вказані у Порядку здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних систем та Правилах використання платіжних карток, які є невід'ємною частиною Договору.

 • Як отримати інформацію про стан поточного рахунку?

  Ви можете отримати інформацію про стан свого поточного рахунку в режимі реального часу одним з таких способів:

  • У цілодобовому Контакт-центрі за телефоном: 0-800-21-51-61 (дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні) або +38 (044) 279-51-61 (для дзвінків з Києва).
  • З чеків банкоматів ПАТ «Промінвестбанк», що друкуються після проведення операції отримання готівки.
  • У банкоматах ПАТ «Промінвестбанк», скориставшись послугою «ЗАПИТ ЗАЛИШКУ».
  • У банкоматах інших банків, що підтримують функцію «ЗАПИТ ЗАЛИШКУ».
  • Скористувавшись послугою «SMS-інформування щодо руху коштів на поточних рахунках клієнтів».
 • Як можна поповнити поточний рахунок?

  1. Поповнення поточного рахунку безготівковим переказом:
  Здійснюється держателем платіжної картки, іншими фізичним або юридичними особами згідно з чинним законодавством України. Кошти перераховуються на поточний рахунок установи ПАТ «Промінвестбанк», з якою укладено Договір про випуск платіжної картки, з призначенням платежу «Переказ на поповнення поточного рахунку №__ (№ платіжної картки)».

  У випадку перерахування коштів на поточний рахунок установи ПАТ «Промінвестбанк» з-за кордону в іноземній валюті, відмінній від валюти поточного рахунку (долари США, ЄВРО або російські рублі), держатель платіжної картки доручає, а установа ПАТ «Промінвестбанк» зобов'язується від імені та за рахунок здійснити конвертацію коштів з валюти поповнення у валюту поточного рахунку за курсом ПАТ «Промінвестбанк» з подальшим зарахуванням коштів на поточний рахунок.

  Про платіжні реквізити для поповнення поточного рахунку можна дізнатися в установі банку, з якою укладено відповідний договір на випуск платіжної картки.

   

  2. Поповнення поточного рахунку готівкою:
  Держатель платіжної картки або будь-яка інша фізична особа можуть поповнити поточний рахунок у валюті рахунку готівковими грошовими коштами:

  • У будь-якій установі ПАТ «Промінвестбанк».
  •  У будь-якому іншому банку шляхом зарахування внесених коштів на вказані вище поточні рахунки з обов'язковим призначенням платежу.

   

 • Який в ПАТ «Промінвестбанк» порядок нарахування процентів на залишок коштів по поточному рахунку?

  Банк в останній робочий день місяця нараховує відсотки на залишок грошових коштів на поточному рахунку.
   
  Відсотки нараховуються в розмірі, який встановлено Тарифами ПАТ «Промінвестбанк» за кожен день фактичного знаходження коштів на поточному рахунку, починаючи з дня, наступного за днем фактичного надходження коштів на поточний рахунок, та по день вилучення коштів з рахунку включно.
   
  Відсотки, які нараховано на залишок коштів на поточному рахунку, зараховуються на нього в день нарахування.
   

 • Яка сума блокується на поточному рахунку при проведенні платіжної операції?

  При проведенні платіжної операції поточний рахунок блокується на суму авторизації та комісійної винагороди ПАТ «Промінвестбанк». В разі, якщо валюта авторизації відрізняється від валюти поточного рахунку, платіжна система самостійно перераховує суму авторизації у валюту авторизаційної вимоги за курсом, що встановлений платіжною системою на дату авторизації. ПАТ «Промінвестбанк» перераховує суму авторизаційної вимоги у валюту поточного рахунку за власним курсом та блокує відповідну суму на поточному рахунку.
   
  Авторизація не означає, що платіжну операцію буде оформлено. Підставою для списання з поточного рахунку коштів є лише платіжна вимога, яка надходить від платіжної системи. В разі неотримання від платіжної системи такої вимоги протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати авторизації, сума авторизації на поточному рахунку розблоковується.
   
  В разі, якщо валюта платіжної операції відрізняється від валюти поточного рахунку, платіжна система самостійно перераховує суму платіжної операції в суму платіжної вимоги за курсом платіжної системи на дату отримання належним чином оформленої платіжної операції від обслуговуючого банку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати здійснення платіжної операції. ПАТ «Промінвестбанк» після отримання від платіжної системи платіжної вимоги здійснює перерахунок за курсом згідно тарифів на дату списання з поточного рахунку.
   

 • Які дії Держателя платіжної картки в разі сумнівів щодо достовірності інформації, викладеної у виписці по поточному рахунку?

  ПАТ «Промінвестбанк» надає Держателю платіжної картки виписку по поточному рахунку до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним в порядку, визначеному Договором на випуск платіжної картки.
   
  В разі сумнівів Держателя платіжної картки щодо достовірності інформації, яку викладено у виписці по поточному рахунку, він зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання виписки, але не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за звітним, письмово повідомити про це установу ПАТ «Промінвестбанк», з якою укладено відповідний Договір на випуск платіжної картки.
   
  Виписка по поточному рахунку вважається прийнятою Держателем платіжної картки у випадку неотримання ПАТ «Промінвестбанк» зазначеного повідомлення до 21 (двадцять першого) числа місяця, наступного за звітним.
   

 • Які дії Держателя платіжної картки в разі блокування його поточного рахунку після неправильного введення PIN-коду?

  В разі, якщо при проведенні Платіжної операції 3 (три) рази невірно введено PIN-код, поточний рахунок Держателя платіжної картки автоматично блокується.
   
  Для розблокування поточного рахунку необхідно звернутися до цілодобового Контакт-центру за телефоном: 0-800-21-51-61 (дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні) або +38 (044) 279-51-61 (для дзвінків з Києва).
   

 • Словник карткових термінів

  Авторизація - підтвердження ПАТ «Промінвестбанк» електронного запиту обслуговуючого банку щодо можливості оформлення Платіжної операції.

  Додаткова платіжна картка - Платіжна картка, яка може видаватися ПАТ «Промінвестбанк» Держателю платіжної картки або члену родини Держателя, що надає можливість користуватися грошовими коштами з поточного рахунку Держателя платіжної картки.

  Платіжна картка миттєвого випуску (Миттєва платіжна картка) - неперсоніфікований засіб розрахунків у вигляді пластикової  платіжної картки міжнародної платіжної системи, яку заздалегідь емітовано ПАТ «Промінвестбанк».

  Кредит - позичковий капітал у грошовій формі, що передається Держателю платіжної картки на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового використання.

  Код авторизації - літерно-цифрова інформація, яка підтверджує можливість здійснення платіжної операції.

  Ліміт активності - обмеження на кількість та суму платіжних операцій, які здійснені Держателем платіжної картки за певний період часу.

  Ліміт кредитної лінії - максимальна сума заборгованості за кредитом, отримання якої Держателем платіжної картки узгоджено з Банком згідно Кредитного договору про кредитування фізичних осіб-держателів міжнародних платіжних карток.

  PIN-код - Персональний Ідентифікаційний Номер - число, яке визначається за особим алгоритмом персонально для кожного держателя платіжної картки; використовується для отримання готівки в банкоматах та в інших випадках, які  передбачено правилами міжнародних платіжних систем. Всі платіжні операції, які здійснені із застосуванням PIN-коду, безумовно вважаються такими, що виконані держателем платіжної картки особисто.

  Платіжна квитанція - торгівельний чек (сліп, чек електронного терміналу, банкомату, тощо), який містить всі реквізити здійснених держателем платіжної картки платіжних операцій.

  Платіжна операція - будь-яка розрахунково-платіжна операція (зокрема, отримання готівкових грошових коштів), яку здійснено із використанням міжнародної платіжної картки або її номера.