Календарний план розміщення на 2021 рік

Календарний план ПАТ «Проминвестбанк» на 2021 рік

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

(відповідно до частини 7 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженного рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826)

Інформація, яка підлягає оприлюдненню

Дата оприлюднення

Річна інформація про емітента
 

не пізніше 30.04.2021 

 Річна фінансова звітність

 

не пізніше 30.04.2021

 Проміжна інформація про емітента

за 4 квартал 2020 року -
не пізніше 30.01.2021;
за 1 квартал 2021 року -
не пізніше 30.04.2021;
за 2 квартал 2021 року -
не пізніше 30.07.2021;
за 3 квартал 2021 року -
не пізніше 30.10.2021

 

 Проміжна фінансова звітність

за 1 квартал 2021 року -
не пізніше 30.04.2021;
за 2 квартал 2021 року -
не пізніше 30.07.2021;
за 3 квартал 2021 року -
не пізніше 30.10.2021

 Консолідована проміжна фінансова звітність
 

за 1 квартал 2021 року -
не пізніше 30.05.2021;
за 2 квартал 2021 року -
не пізніше 30.08.2021;
за 3 квартал 2021 року -
не пізніше 30.11.2021

 Інформація про проведення річних загальних зборів

не пізніше 31.03.2021

 Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства та щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення
 

-